Studia Informatica


Volume: 1(1)
Year: 2003
Publishing: Publishing House of University of Podlasie
Scientific Editor: Andrzej Wisniewski
ISSN: 1731-2264

Contents

Kłopotek M.,
Reasoning methods in general and stuctured Bayesian networks
pp. 5-25
Abstract: Bayesian networks have many practical applications due to their capability to represent joint probability distribution in many variables in a compact way. Though there exist many algorithms for learning Bayesian networks from data, they are not satisfactory because the learned networks usually are not suitable for reasoning. So far only a restricted class of very simple Bayesian networks: trees and poly-trees are directly applicable in reasoning. This paper defines and explores a new class of networks: the Structured Bayesian Networks. Two methods of reasoning are outlined for this type of networks. Possible methods of learning from data are indicated. Similarity to hiearachical networks is pointed at.
Kłopotek M., Wierzchoń S.,
In search for new applications of the evidence theory
pp. 27-36
Abstract: This paper is concerned with seeking new applications for the Dempster-Shafer Theory that are by their nature better suited to the axiomatic framework of this theory. In particular, wafer processing on a integrated circuits production line, chemical product quality evaluation etc. are considered. Some extensions to basic DST formalism are envisaged.
Swiecicka A., Seredynski F.,
Cellular automata approach to task scheduling
pp. 37-46
Abstract: In this paper we propose using cellular automata (CAs) to perform distributed scheduling tasks of a parallel program in the two processor system. We consider a program graph as a CA with elementaty cells interacting locally according to a certain rule which must be found. Effective rules for a CA are discovered by a genetic algorithm (GA). With these rules, CA-based scheduler is able to find allocations which minimize the total execution time of the program in the two processor system. We also show a possibility of reusing knowledge gained during solving instances of the scheduling problem. Keywords: cellular automata, genetic algorithms, scheduling problem.
Barczak A., Florek J.,
Internetowy portal zdalnego nauczania jako narzędzie kształcenia zdalnego studentów informatyki w Akademii Podlaskiej
pp. 47-55
Abstract: W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące koncepcji realizacji kształcenia zdalnego studentów podyplomowych studiów na kierunku informatyki Akademii Podlaskiej. Autorzy przedstawili zamierzenia organizacyjno-techniczne mające na celu stworzenie ośrodka zdalnej edukacji, wykorzystującego internetowy portal edukacyjny jako interaktywne narzędzie w kształceniu na odległość. Określono podstawową funkcjonalność portalu zgodnego z oczekiwaniami przyszłych użytkowników (studentów, wykładowców, administracji Instytutu), główne uwarunkowania realizacyjne ośrodka oraz kolejne kroki niezbędne do osiągnięcia założonych celów.
Barczak A.,
Architecture of the common intrusion detection framework
pp. 57-67
Abstract: Efficiency of the Intrusion Detection Systems (IDS) mainly depends on their organizational, technical and functional structures, i.e. from the implemented of the system architecture. The fact, that in the designing process of several IDS different models were used, resulted in lack, of co-operation between those systems in complex computer systems environment. At this stage, as a natural consequence, R&D efforts were undertaken aimed at creation of a common model of the IDS architecture
Florek J., Klimasara E.,
Tworzenie telecentrów na obszarach wiejskich jako regionalnych centrów teleinformatycznych
pp. 69-79
Abstract: W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące rozwoju teleinformatyki w regionach wiejskich. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty wykorzystania idei telecentrów do krzewienia zasad społeczeństwa informacyjnego na obszarach słabo zurbanizowanych. W tym zakresie pokazano podstawowy zakres funkcjonalności telecentrów, uwarunkowania organizacyjno-prawne oraz ekonomiczne ich tworzenia i użytkowania.
Tchórzewski J.,
Neuronowy model dokumentu tekstowego
pp. 81-92
Abstract: W pracy przedstawiono nową metodę otrzymywania neuronowego modelu dokumentu tekstowego. Taki model może być wykorzystywany m.in. do zdalnego sterowania poszukiwaniem odkryć w sztucznym świecie dokumentów internetowych. A zatem na bazie teorii sterowania i inżynierii systemów zdefiniowano w tym względzie model elementarnego dokumentu tekstowego oraz model elementarnego systemu przetwarzania wiedzy zawartej w dokumentach tekstowych. Następnie zaproponowano neutronowy model dokumentu tekstowego oraz sieć neutronową jako schemat zastępczy modelu przetwarzania wiedzy zawartej w neuronowym modelu dokumentu tekstowego.
Tchórzewski J.,
Sztuczna ewolucja systemu elektroenergetycznej sieci przesyłowej
pp. 93-104
Abstract: W pracy zaproponowano nową metodę otrzymywania sztucznego kodu genetycznego systemu elektroenergetycznej sieci przesyłowej i na tej podstawie nową metodę systemowego wspomagania procesu badania prawidłowości rozwoju strukturalno-parametrycznego elektroenergetycznej sieci przesyłowej, którą nazwano metodą sztucznej ewolucji. Sformułowanie sztucznego kodu genetycznego otrzymywanego z macierzy procesu A (macierzy przesyłu mocy i energii elektrycznej), po czym związano zagadnienie rozwoju z ruchem pierwiastków wykorzystując w tym celu m.in. linie pierwiastkowe Evansa. Podano też przykłady wykorzystania kodu informacyjnego w implementacji rozwoju systemu elektroenergetycznej sieci przesyłowej metodą sztucznej ewolucji.
Wisniewski A.,
Aspekty systemowe w paradygmacie obiektowym
pp. 105-111
Abstract: W artykule zostało dokonane porównanie metodologii systemowej i podejścia obiektowego w analizie systemów empirycznych. Szczególną uwagę zwrócono na spójność metodologii podejścia obiektowego obu poziomów tworzenia modeli pojęciowych oraz ich implementacji w kodzie danego języka programowania.