Studia Informatica


Volume: 1(3)
Year: 2004
Publishing: Publishing House of University of Podlasie
Scientific Editor: Andrzej Wisniewski
ISSN: 1731-2264

Contents

Kłopotek M., Kiesner T.,
Metoda konstrukcji sieci semantycznej
pp. 5-29
Abstract: W niniejszej pracy zaproponowano nowy algorytm konstrukcji sieci semantycznej na podstawie zbiorów plików tekstowych oraz przeprowadzono badania skuteczności oraz wydajnościowe.
Kłopotek M., Osipowicz J.,
Rekomendacja dokumentów w oparciu o zmodyfikowaną miarę Page Rank
pp. 31-50
Abstract: W niniejszej pracy przedstawiono system wyszukiwarki internetowej z interfejsem w postaci mapowej graficznej reprezentacji grup dokumentów tekstowych. W przeglądaniu wyników zapytań do wyszukiwarki użytkownik jest wspomagany przez inteligentny system nawigacyjny. Przeprowadzono badania skuteczności nawigacji opartej na konwencjonalnym PageRank, QD-PageRank, PHITS, PLSA oraz kombinacji tych ostatnich.
Sydow M.,
Pomiary grafu WWW
pp. 51-58
Abstract: Publikacja niniejsza opisuje wybór wyników dokonanych przez autora pomiarów pewnych globalnych własności grafu www, takich jak: rozkłady stopni wejściowych i wyjściowych, PageRank oraz wzajemnych związków między tymi rozkładami. Graf taki otrzymuje się traktując każdy dokument HTML jako wierzchołek grafu, a każdy hiperlink jako jego krawędź skierowaną. Wyniki podobnych pomiarów były już publikowane w literaturze naukowej w ciągu ostatnich kilku lat, jednak referat niniejszy pokazuje, że rozkłady wydają się mieć nieco inne parametry niż zwykle jest to cytowane. Ponadto pokazane są ciekawe wyniki dotyczące silnego związku stopnia wejściowego z wyjściowym, które nie były do tej pory publikowane. Eksperymenty przeprowadzone przez autora są jednymi z pierwszych tego typu w Polsce, a wielkości mierzonych próbek są jednymi z najwyższych w skali światowej. Opisywane własności grafu WWW mają, poza walorem poznawczym, wymiar praktyczny związany z projektowaniem inteligentnych systemów wyszukiwania informacji w WWW, w szczególności tzw. „crawlerów” i repozytoriów dokumentów HTML.
Florek J., Galwas N., Bajer M.,
Studia podyplomowe w trybie mieszanym-realizacja koncepcji nowego modelu kształcenia
pp. 61-71
Abstract: O przewadze metod edukacji zdalnej nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Pomimo oczywistych i niekiedy istotnych wad tego systemu, wiele ośrodków kształcenia decyduje się na realizację takiej właśnie formy działalności edukacyjnej. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają propozycję realizacji edukacji elektronicznej wykorzystywaną w procesie kształcenia podyplomowego specjalistów telekomunikacji na przykładzie studiów prowadzonych przez Instytut Łączności w Warszawie.
Florek J., Klimasara E.,
Zarządzanie wiedzą w korporacji – koncepcje i podejścia
pp. 73-85
Abstract: O przewadze współczesnego przedsiębiorstwa nie decydują już zasoby materialne, ale przede wszystkim czynniki związane z właściwym wykorzystaniem wiedzy korporacji. Dlatego istotnym problemem, przed którym dziś staje organizacja, jest umiejętność zdobywania, systematyzowania, gromadzenia, dystrybucji i korzystania z tych niematerialnych zasobów. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące zarządzania wiedzą z uwzględnieniem różnych koncepcji i podejść stosowanych w tym obszarze. Ponadto zwrócono uwagę na aspekt operacyjny i strategiczny zarządzania wiedzą szczególnym uwzględnieniem roli zadań organizacji realizujących strategię kodującą i personalizowaną.
Penczek W., Obuchowicz M.,
Specyfikacja i symulacja protokołu komunikacyjnego RIP
pp. 87-98
Abstract: W pracy opisano specyfikację (w języku Estelle), a następnie symulację protokołu komunikacyjnego Routing Information Protocol (RIP). Zarówno konstrukcję specyfikacji, jak i jej weryfikację przeprowadzono za pomocą narzędzi Estelle Development Toolset. Wskazano główne kroki w tworzeniu specyfikacji oraz naszkicowano techniki symulacyjne użyte do jej weryfikacji. Symulacja pozwoliła na stwierdzenie braku występowania błędów dynamicznych specyfikacji. Ponadto wykazano podstawowe własności protokołu dla zapewnienia poprawności problemu trasowania w systemach sieci komputerowej, jak brak występowania pętli w trasowaniu, niezawodność oparta na zasadzie „k spośród n”, odporność na awarie bram czy też poprawne działanie algorytmu wektor-odległość.
Tchórzewski J., Kwiczak I.,
Mapowanie informacji z baz danych za pomocą sieci neuronowych samoorganizujących się
pp. 99-105
Abstract: W chwili obecnej do pomiaru stopnia informatyzacji urzędów państwowych stosuje się różnego rodzaju mierniki i co najwyżej statystyczne mapy informacyjne. Metody te w dobie prac przygotowawczych do programu zwanego Administracja w ramach programów ePolska [13] i eEurope [4] nie spełniają oczekiwanych funkcji, gdyż decydenci potrzebują informacji wizyjnej z możliwością jej drążenia. Podejmując tę problematykę opracowano Administracji jako systemu sztucznej inteligencji [18] i w dalszych badaniach opracowano dla tych potrzeb sposób mapowania wiedzy na przykładzie wiedzy zawartej w bazach danych. Dla celów weryfikacji opracowanego algorytmu opracowano przykładowe bazy danych zawierające informację dotyczącą wyposażenia urzędów państwowych w sprzęt i oprogramowanie. Do mapowania wiedzy wykorzystano sieci neuronowe samoorganizujące się – algorytm Kohenona z Euklidesową miarą odległości.
Wierzchoń S., Kużelewska U.,
A new immune algorithm for classification static and dynamic data.
pp. 107-116
Abstract: In this paper we present a new algorithm for exploratory data analysis. It can be used for automated cluster extraction in static as well as dinamically changing data sets. The description of the algorithm is followed by a short overview of immune-based approaches to data analysis and machine learning. The entire algorithm is briefly described in Section 3. When coping with multidimensional data, problems with their visualization is presented; the algorithm reflects topological structure of extracted clusters rather than true data location in multidimensional space. Section 5 describes shortly numerical experiments with static and dinamically changing data sets. Section 6 colcludes the paper and Section 7 describes future developments.
Barczak A.,
Problemy i wyzwania zdalnej edukacji
pp. 117-132
Abstract: Rozwój technologii informacyjnych powoduje wszechstronne zmiany we wszystkich sferach życia i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Kształtują się nowe modele procesów społeczno-gospodarczych. W referacie podjęto próbę analizy i oceny istoty i zakresu zmian w odniesieniu do tylko jednej grupy takich procesów – procesów edukacyjnych. W szczególności, na tle analizy potrzeb i zmian oraz roli edukacji w społeczeństwie informacyjnym, przedstawiono zdalne nauczanie jako narzędzie edukacyjne odpowiadające nowym wyzwaniom, wskazano na potrzeby tworzenia i zarysowano dające się już zauważyć zasadnicze kierunki kształtowania standardów najbardziej zaawansowanych systemów nauczania na odległość - e-learning. Dokonano także próby określenia nowej roli nauczyciela i uczącego się w systemach zdalnej edukacji, a w systemach e-learning w szczególności, a także zasygnalizowano uwarunkowania i ograniczenia systemów zdalnej edukacji.